மிகைபடச் சொல்லேல்

விளக்கம்
சாதாரணமான விஷயத்தை மாயாஜால வார்தைகளால் பெரிதாகக் கூறாதே.

Transliteration => Migaipada Sollel

English Translation => Don't over dramatize

Sign In